ΥΠ.ΕΣ: Διευκρινίσεις για την είσπραξη του τέλους παρεπιδημούντων

Διευκρινίσεις για την είσπραξη του τέλους παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων του άρθρου 70 του ν. 5000/2022, περιλαμβάνονται σε σχετική απάντηση του υπουργείου Εσωτερικών.
Ειδικότερα και αναφορικά με την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 2130/1993, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 70 του ν. 5000/2022 περί υποβολής της δήλωσης απόδοσης τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το ΥΠ.ΕΣ. απαντά σε ερώτημα Δήμου τα εξής:

«Η απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 2130/1993, όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 70 του ν. 5000/2022, δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα και η προβλεπόμενη στο νόμο πλατφόρμα δεν έχει δημιουργηθεί. Ως εκ τούτου και μέχρι την έκδοσή της, για την είσπραξη και απόδοση του τέλους παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων στους δικαιούχους δήμους, ισχύει η ίδια διαδικασία που προβλεπόταν πριν την ισχύ του ως άνω ν. 5000/2022.

Δηλώσεις απόδοσης των ανωτέρω τελών που αφορούν στα έτη πριν το έτος 2022 συνεχίζουν, στην παρούσα συνθήκη, να υποβάλλονται από τους υπόχρεους στον οικείο δήμο, όμως στην προκειμένη περίπτωση επιβάλλεται στους υπόχρεους η προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%) του άρθρου 70 του ν. 5000/2023, εφόσον αυτές έχουν υποβληθεί (και επομένως βεβαιώνονται) μετά την ημερομηνία ισχύος του νόμου, δηλ. μετά την 9.12.2022.

Σύμφωνα με το ως άνω άρθρο 70 «επιβάλλεται εις βάρος του υπόχρεου, […] προσαύξηση ίση με δύο τοις εκατό (2%) επί του τέλους που δεν καταβλήθηκε για κάθε μήνα καθυστερήσεως, μη δυνάμενη να υπερβεί το εκατό τοις εκατό (100%) του οφειλόμενου κάθε φορά χρέους.» και «Ειδικά για ποσά οφειλόμενων τελών έτους 2022, ορίζεται ότι η δήλωση απόδοσης υποβάλλεται για το σύνολο των οφειλόμενων ποσών έως και τις 28.2.2023 και η καταβολή διενεργείται έως και την ίδια ημερομηνία.».

Σε εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, καθίσταται σαφές ότι στις περιπτώσεις καθυστερημένης υποβολής δήλωσης ή μη καταβολής των τελών, δηλ. μετά την 28.2.2023, θα επιβάλλεται στον υπόχρεο για κάθε μήνα καθυστέρησης η ως άνω ποσοστιαία προσαύξηση επί του οφειλόμενου κάθε φορά χρέους.

Στις περιπτώσεις που οι υπόχρεες επιχειρήσεις είτε δεν καταβάλλουν τις οφειλές τους εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία (προθεσμία απόδοσης Φ.Π.Α.) είτε απέχουν παντελώς από την καταβολή τους, οι δήμοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν τα αναγκαία στοιχεία, για τη βεβαίωση των προαναφερθέντων τελών, από τη Φορολογική Διοίκηση. Στην προκειμένη περίπτωση, οι βεβαιωτικοί κατάλογοι των τελών, αν και συντάσσονται σε μεταγενέστερο από τον προβλεπόμενο χρόνο, η καταβολή θεωρείται εκπρόθεσμη και οι προσαυξήσεις υπολογίζονται από την λήξη της προαναφερθείσας προθεσμίας απόδοσης του Φ.Π.Α.»