Τροποποίηση του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών

Τροποποιείται η ΚΥΑ αναφορικά με το πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, στο οποίο δύνανται να είναι δικαιούχοι και φορείς του δημοσίου τομέα, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, αναδιατυπώνεται η διάταξη της παρ.1 του άρθρου 7 της απόφασης ως προς την προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών για την καταβολή της επιχορήγησης και ορίζεται ότι εντός των πρώτων ενενήντα (90) ημερών, που ακολουθούν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ. του κάθε διμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά για καταβολή της επιχορήγησης.

Επιπλέον, ορίζεται ότι είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά ενενήντα (90) ημέρες (αντί 30 μέρες), ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.