Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύργου για την 14η Φεβρουαρίου 2024

Κλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου στις 14-2-2024 :

Α. Σε ειδική συνεδρίαση (ώρα 18.30) με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση των οριστικών οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσης) του Δήμου Πύργου οικ. έτους 2022.

Β. Σε τακτική συνεδρίαση (ώρα 19.30) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για: α)Την αποδοχή της παράτασης συμβατικού χρόνου της
σύμβασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού
προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Λοιπές δράσεις
περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016 και ειδικότερα για τον άξονα
προτεραιότητας 4 «Αστική βιώσιμη κινητικότητα ΣΒΑΚ» μέχρι τις 27-2-2026
και β) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πύργου, για την υπογραφή της
παράτασης.

2. Λήψη απόφασης έγκρισης του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας
(ΣΒΑΚ) του Δήμου Πύργου.

3. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 176/2023 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου», με
την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός και η στοχοθεσία αυτού οικ. έτους
2024.

4. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 66/2023 απόφασης του Δ.Σ του
καταργηθέντος ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πύργου» οικ. έτους
2022» με την οποία ψηφίστηκε ο απολογισμός, ο ισολογισμός και τα
αποτελέσματα χρήσης του Ν.Π. έτους 2022.

5. Λήψη απόφασης επανυποβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε
προβλεπόμενους κοινόχρηστους χώρους (οδοί) μεταξύ των Ο.Τ. 267,271,270
και 269 του σχεδίου πόλεως Πύργου.

6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης επί της
οδού Κοκκίνου 33 της Δ.Κ. Πύργου, έμπροσθεν του καταστήματος του κ.
Ασημακόπουλου Κων/νου για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, κατόπιν της υπ’
αριθμ. 29/2024 απόφασης – εισήγησης της Δ.Ε.
7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης ολιγόλεπτης στάθμευσης επί της
οδού Μ. Αλεξάνδρου της Δ.Κ. Πύργου 15, έμπροσθεν καταστήματος
Παναγόπουλου Λεωνίδα για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, κατόπιν της υπ’
αριθμ. 24/2024 απόφασης – εισήγησης της Δ.Ε.

8. Λήψη απόφασης έγκρισης παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ
(κοινής χρήσης), που βρίσκεται επί της οδού Αβέρωφ 7 της Δ.Κ. Πύργου,
κατόπιν της υπ’ αριθμ. 27/2024 απόφασης – εισήγησης της Δ.Ε.

9. Λήψη απόφασης έγκρισης τοποθέτησης πλαστικών κολωνακίων επί της
διασταύρωσης των οδών Πουσίου & Γορτυνίας 23 στο Ο.Τ.177 της Δ.Κ.
Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 26/2024 απόφασης – εισήγησης της Δ.Ε.

10. Λήψη απόφασης έγκρισης τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων επί του πεζοδρομίου
της οδού Χαριλάου της Δ.Κ. Πύργου, έμπροσθεν της εισόδου του Α.Σ. Πύργου
«ΘΑΛΛΙΑΡΧΟΣ ο ΗΛΕΙΟΣ», κατόπιν της υπ’ αριθμ. 25/2024 απόφασης –
εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής.

11. Λήψη απόφασης έγκρισης διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου για την
επιχείρηση «Αποθήκη οπωρολαχανοπωλείου χονδρικού εμπορίου» της εταιρείας
«ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΦΡΟΥΤΑ ΙΚΕ» που βρίσκεται στην Δ.Κ. Πύργου (Συντριάδα),
κατόπιν της υπ’ αριθμ. 28/2024 απόφασης – εισήγησης της Δημοτικής
Επιτροπής.

12. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας συμβάσεων προμήθειας
σκυροδέματος για τις Δημοτικές Ενότητες Πύργου και Ιάρδανου – Βώλακα.

13. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας σύμβασης προμήθειας
βιομηχανικών ειδών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

14. Λήψη απόφασης συμμετοχής του Δήμου Πύργου για την ηλεκτροδότηση
πίλαρ δημοτικού φωτισμού στην Δ.Κ. Αγ. Άννας.

15. Λήψη απόφασης αντικατάστασης μέλους του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύργου» και εκλογή
Αντιπροέδρου.

16. Λήψη απόφασης έγκρισης παρουσίας συνοδού για παράλληλη στήριξη
παιδιού στον 1ο Παιδικό Σταθμό Πύργου.

17. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΙΕΚ ΔΥΠΑ
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ.

18. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για το πρόγραμμα έργων και
εργασιών έτους 2024 της Δ/νσης Δασών Ηλείας.

19. Λήψη απόφασης συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για
την εκποίηση μίσθωση, εκμίσθωση ή αγορά κινητών και ακινήτων του Δήμου
για το έτος 2024.

20. Λήψη απόφασης ορισμού δύο (2) δημοτικών συμβούλων με τους
αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση της επιτροπής εκτίμησης κατά
περίπτωση στην εκποίηση, μίσθωση, εκμίσθωση ή αγορά κινητών και ακινήτων
του δήμου για το έτος 2024.

21. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2024 (άρθρο 32 του Ν.
1080/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

22. Λήψη απόφασης ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του
στην Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2734/1999.