Συνήγορος του Πολίτη: Ειδική Έκθεση για τις προσλήψεις

Εκδόθηκε η νέα ειδική έκθεση «Προσλήψεις» του Συνηγόρου του Πολίτη 31.08.2023, αντικείμενο της οποίας αποτελούν περιπτώσεις που τέθηκαν υπόψη της Ανεξάρτητης Αρχής μέσω αναφορών πολιτών από το 2010 μέχρι σήμερα (με έμφαση στα έτη 2015-2023), και εντάσσονται στις διαδικασίες εκτός της γενικής ελεγκτικής αρμοδιότητας του ΑΣΕΠ.

Περιλαμβάνονται επίσης ζητήματα που αφορούν αθέμιτους περιορισμούς ή αποκλεισμούς από προσλήψεις στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα για λόγους που συνιστούν παραβίαση της ίσης μεταχείρισης και απαγορευμένη διάκριση, αλλά και περιπτώσεις ή διαδικασίες που αφορούν την εφαρμογή θετικών μέτρων ή μέτρων εύλογων προσαρμογών και αποτελούν αναγκαίο αντιστάθμισμα για την επίτευξη ισότιμης μεταχείρισης κατά την πρόσβαση στην απασχόληση.