15 εκ. ευρώ στους Δήμους για στείρωση αδέσποτων σκύλων και γατών

Με το ποσό των 15 εκ. ευρώ επιχορηγούνται οι δήμοι της χώρας για δαπάνες σήμανσης και στείρωσης αδέσποτων σκύλων και γατών. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και υλοποιείται μέχρι εξάντλησης του συνολικού προϋπολογισμού και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο έως την 31/05/2024 με ανοικτή τη δυνατότητα παράτασης.
Αναλυτικά η απόφαση –πρόσκληση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Θ. Λιβάνιου έχει ως εξής:
Επιχορηγούμε από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» όλους τους Δήμους της Χώρας, για δαπάνες σήμανσης και στείρωσης αδέσποτων σκύλων και γατών, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Βασικός στόχος είναι η εξασφάλιση της ευζωίας των ζώων μέσω της αποτελεσματικής υλοποίησης των στόχων που ορίζει ο ν.4830/2023 που αφορούν στη σήμανση και στην καταχώριση των στειρώσεων στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ).
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Δικαιούχοι της επιχορήγησης είναι οι όλοι οι Δήμοι της Χώρας στις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των οποίων περιλαμβάνεται η διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ν.4830/2021 (Α’169).
Σε περίπτωση που, για τον σκοπό αυτό, Δήμοι έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με αναπτυξιακό οργανισμό ή με δίκτυα δήμων και περιφερειών ή έγγραφη συμφωνία με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις ή που η αρμοδιότητα ασκείται από συνδέσμους δήμων ή διαδημοτικές συνεργασίες, οι Δήμοι δύνανται να μεταβιβάζουν το ποσό της επιχορήγησης στους ανωτέρω φορείς.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 15.000.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κατανέμεται στους δικαιούχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, της παρούσας.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το πρόγραμμα υλοποιείται μέχρι εξάντλησης του συνολικού προϋπολογισμού και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο έως την 31/05/2024. Η αναφερόμενη ημερομηνία δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Τα ποσά χρηματοδότησης αποτελούν επιχορήγηση και η επιλογή και ο προγραμματισμός των δράσεων που εμπίπτουν στους στόχους της απόφασης αυτής γίνεται από τους Δήμους αποκλειστικά ή κατόπιν συνεργασίας με τους Συνδέσμους Δήμων ή τους λοιπούς φορείς της παρ. 1 κατά περίπτωση.
Η επιχορήγηση των δικαιούχων πραγματοποιείται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
Κάθε σήμανση αδέσποτου σκύλου και γάτας επιδοτείται με 20 ευρώ
Κάθε στείρωση αδέσποτου σκύλου (αρσενικού/θηλυκού) επιδοτείται με 80 ευρώ
Κάθε στείρωση αδέσποτης γάτας (αρσενικής/θηλυκής) με 50 ευρώ Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των ανωτέρω, ορίζεται η 01 Δεκεμβρίου 2023.
Για τη διάθεση του προϋπολογισμού τηρείται σειρά προτεραιότητας με βάση την αποστολή των αιτημάτων από τους δικαιούχους. Κάθε δικαιούχος καταθέτει ένα αίτημα με τις συνολικές δαπάνες που αντιστοιχούν στις δράσεις που έχουν διενεργηθεί εντός του χρονικού πλαισίου εφαρμογής της παρούσας.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν τα αιτήματα ένταξης υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση:
Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής Σταδίου 27, Αθήνα, Τ.Κ. 101 83
Η υποβολή μπορεί να γίνει, είτε ταχυδρομικά, είτε με αυτοπρόσωπη κατάθεση στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών, [email protected].
Το αίτημα χρηματοδότησης συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Κατάσταση καταχώρισης των στοιχείων κάθε δικαιούχου Δήμου στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (σημάνσεις/στειρώσεις), στα οποία θα διαφαίνονται τα απαραίτητα στοιχεία για τη χρηματοδότηση (ημερομηνία εισαγωγής/καταγραφής/ στείρωσης, αριθμός των σημάνσεων/στειρώσεων κτλ.), η οποία εκδίδεται από το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς.
Υπεύθυνη δήλωση/βεβαίωση, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου, ότι οι προς χρηματοδότηση δαπάνες, δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ή δεν θα χρηματοδοτηθούν από την με αριθμ. 78944/27.10.2021 Πρόσκληση ΧΙΙ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Οι αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων για την εκτέλεση προμηθειών, ακολουθούν τους εθνικούς κανόνες που τις διέπουν. Για τις τροποποιήσεις των συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους, τηρούνται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις των δημοσίων συμβάσεων έργων/προμηθειών/υπηρεσιών του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν εκάστοτε.
Η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των έργων πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπηρεσιών του δικαιούχου.
Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών δύναται να ζητά πληροφοριακά στοιχεία σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση του Προγράμματος.
Μετά τη διασταύρωση των παραπάνω στοιχείων συντάσσεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, αίτημα χρηματοδότησης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πληρωμή των δικαιούχων Δήμων.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ –ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
Σε περιπτώσεις δικαιούχων που δεν κάνουν ορθή και σύννομη χρήση των πόρων του προγράμματος, όπως αυτό διαπιστώνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής ή τα αρμόδια όργανα που ελέγχουν τις ενέργειες και τις δαπάνες των δικαιούχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευθεί προς αυτόν. Το ποσό της επιστροφής από τον υπόχρεο αποδίδεται από το ΤΠΔ στον προϋπολογισμό του ΠΔΕ ως έσοδο.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παρούσα ισχύει από την 01 Δεκεμβρίου 2023. Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για επί μέρους διατάξεις της επιχορήγησης, εφόσον απαιτούνται, παρέχονται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ. Η απόφαση επιχορήγησης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr).