Αναστολή προσλήψεων προσωπικού προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» κατά την προεκλογική περίοδο

0
310

Αναφορικά με την εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 77 του ν.5027/23, περί μεταφοράς προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που απασχολείται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του δήμου, στον οικείο δήμο, κατά την προεκλογική περίοδο, το ΥΠ.ΕΣ. απαντά σε ερώτημα Δήμου, τα εξής:

«Σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 77 του ν. 5027/2023, όπως ισχύει, προσωπικό που απασχολούνταν κατά τη 18η.12.2018 και συνεχίζει να απασχολείται με ενεργές συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δυνάμει του άρθρου 38 του ν. 4735/2020, για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και συμμετείχε στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων της 4Κ/2020 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, αλλά δεν περιλαμβάνεται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, συνεχίζει να απασχολείται για χρονικό διάστημα εικοσιτεσσάρων μηνών, με δυνατότητα παράτασης.
Εφόσον το προσωπικό απασχολείται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του δήμου, μεταφέρεται στον οικείο δήμο ο οποίος ασκεί την αρμοδιότητα της κατ’ οίκον κοινωνικής φροντίδας.

Ωστόσο, εν αντιθέσει με τις διαδικασίες διορισμών της προκήρυξης 4Κ/2020, η διαδικασία μεταφοράς του ανωτέρω προσωπικού από το Ν.Π.Ι.Δ. στον οικείο Δήμο, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 77 του ν.5027/2023 όπως ισχύει, δεν έχει υπαχθεί στις εξαιρέσεις από την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών λόγω των εθνικών εκλογών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 28 του ν.2190/1994, όπως ισχύει.

Επομένως, προκειμένου να συνεχισθεί απρόσκοπτα η υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», και για να πραγματοποιηθεί κανονικά η διαδικασία της μεταφοράς του προσωπικού, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 77 του ν.5027/2023, όπως ισχύει, θα πρέπει ο φορέας να απευθυνθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα εξαίρεσης από την αναστολή στην Τριμελή Επιτροπή της παρ. 4 του άρθ. 28 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.