Νέες σημαντικές χρηματοδοτήσεις στο Δήμο Πύργου Έργα αγροτικής οδοποιίας κι επέκταση τηλεελέγχου και ψηφιακών υδρομετρητών

0
183

Υπογράφηκε η χρηματοδότηση νέων μεγάλων και σημαντικών έργων για το Δήμο Πύργου, μέσω αντίστοιχων εντάξεων σε προγράμματα.
Συγκεκριμένα:
Στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» εντάχθηκε ο Δήμος Πύργου που επιχορηγείται με 2.850.000 ευρώ για την αποκατάσταση και βελτίωση αγροτικής οδοποιίας και οδών, με απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα. Τα έργα στοχεύουν στην εύκολη και ασφαλή προσπελασιμότητα στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τρία υποέργα:
Υποέργο 1 (1.553.704,85 €). Αφορά επεμβάσεις βελτίωσης βατότητας στον αγροτικό δρόμο στην περιοχή “Κεραία” Πύργου και αγροτικούς δρόμους στην περιοχή “Μούτελη” Πύργου
Υποέργο 2 (1.920.400,00 €). Περιλαμβάνει σημειακές παρεμβάσεις σε αγροτικούς δρόμους στις Δημοτικές Ενότητες Πύργου, Βώλακος και Ιάρδανου.
Υποέργο 3 (110.000,00 €). Αφορά σε έρευνες και σωστικές εργασίες της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
Η «Επέκταση συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και Ψηφιακών Υδρομετρητών στα δίκτυα ύδρευσης της ΔΕΥΑ Πύργου» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με ποσό 5.197.700 ευρώ και συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, με απόφαση του Υπουγείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που υπογράφεται από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ Γεώργιο Ζερβό.
Ειδικότερα, περιλαμβάνει:
• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία 20 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη, ποιοτικά χαρακτηριστικά και άλλες κρίσιμες παραμέτρους) στις βασικές υποδομές υδροδότησης των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Π.,
• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία 9 Σταθμών Διαχείρισης Πίεσης (Σ.Δ.Π.), για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων (παροχή και πίεση) στις εισόδους πιεζομετρικών ζωνών των δικτύων ύδρευσης, με δυνατότητα εξελιγμένης διαχείρισης της πίεσης,
• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 16 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Ποιότητας και Πίεσης (Τ.Σ.Ε.Π.Π.), για την παρακολούθηση παραμέτρων (Ποιοτικά χαρακτηριστικά, θερμοκρασία και πίεση) σε επιλεγμένες θέσεις των δικτύων ύδρευσης με σκοπό τον ποιοτικό έλεγχο και τον εντοπισμό των διαρροών,
• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 11.000 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (Τ.Σ.Ε.Κ.), για την παρακολούθηση της κατανάλωσης, τον εντοπισμό διαρροών και τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού στις απολήξεις των δικτύων ύδρευσης,
• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικών για την επέκταση του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) μέσω της προμήθειας φορητού εξοπλισμού λήψης δεδομένων κατανάλωσης και λογισμικών τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού, τηλεμετρίας, προγραμματισμού, λήψης και επεξεργασίας μετρήσεων και κεντρικής διαχείρισης του δικτύου και
• Υπηρεσίες δοκιμαστικής λειτουργίας, εκπαίδευσης και τεκμηρίωσης.