ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: Δικαιούχοι και διαδικασία χορήγησης των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ (έτος 2023)

0
19

 

 

 

Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την την αρ. 253/ 22-12-2022 (ΑΔΑ:6Γ2Ζ46ΜΤΛΚ82Λ)
διευκρινιστική εγκύκλιο της Διεύθυνσης Πολιτικών ΑμεΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων σχετικά με τη χορήγηση των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2023 από τις
Περιφερειακές Ενότητες (για την Περιφέρεια Αττικής μόνο για τα υπεραστικά ΚΤΕΛ) και τα ΚΕΠ, η οποία
εκδόθηκε μετά τη σχετική ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5411/Β΄/2022, για το έτος 2023 ξεκινά στις
αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας
η υποβολή αιτήσεων.
Η ημερομηνία έναρξης ορίζεται:
η 23 – 1 – 2023 και λήξης η 31 -10-2023.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1.Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου
2.Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό
αναπηρίας ( 67% και άνω).
2α. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα αναπηρίας) από τον ΟΠΕΚΑ μπορούν να
προσκομίσουν βεβαίωση του ΟΠΕΚΑ για την καταβολή του προνοιακού
επιδόματος. Στη βεβαίωση αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από
το δικαιούχου. Για τους δικαιούχους προνοιακού επιδόματος ΑμεΑ από τον ΟΠΕΚΑ δεν απαιτείται
ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67%.
2β.Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ’ αόριστον μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή
Ασφαλιστικού Φορέα ή του ΕΦΚΑ (απόφαση η οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωματεύσεως Υγειονομικής
Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) .
2γ. Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης (επιδόματος) ατόμων με αναπηρία όρασης και
του προγράμματος ατόμων με Σοβαρή και Βαριά Νοητική Υστέρηση, από τον ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται κάρτα
μετακίνησης και για τον συνοδούς τους.
Προκειμένου τα άτομα με αναπηρία όρασης ή νοητικής υστέρησης που δεν είναι δικαιούχοι του προνοιακού
επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται γνωμάτευση
Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία-αναπηρία όρασης με
ποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 34, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό
αναπηρίας 80% και άνω ή διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό
αναπηρίας 80% και άνω.
3. Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό
ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο
οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.
4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.
5. Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες .
Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες.
6. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της τελευταίας φορολογικής δήλωσης.