Ηλεία: Πρόστιμο σε μεγάλο οινοποιείο για μη κανονικό οίνο

Με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) στην επιχείρηση, ΚΤΗΜΑ ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗ Α.Ε., ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ-ΠΩΛΗΣΗ-ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ με έδρα το ΛΑΤΖΟΪ ΗΛΕΙΑΣ διότι σε δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στο είδος ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ «Anasemia»1,5 lit,12% vol διαπιστώθηκε η ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ και ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ κατά παράβαση του άρθρου
48 «ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΙΝΩΝ, ΖΥΘΟΥ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ » παράγραφοι 6 και 8 Β της υπ’ αριθμ 91354/24-08-2017 Απόφασης του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ)» ΦΕΚ Β΄ 2983/30-08-2017 συγκεκριμένα για ελλιπή αναγραφή ενδείξεων επί της συσκευασίας.

Το προαναφερόμενο είδος εξετάστηκε από την Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και βρέθηκε σύμφωνα με την 30/059/000/6143/01-11-2023/22-11-2023 γνωμάτευσή της ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ διότι, δεν αναγράφεται η ένδειξη η σχετική με την παρτίδα του προϊόντος κατά παράβαση του άρθρου 118 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013, της οδηγίας 89/396/ΕΟΚ, άρθρο 2, παρ. 1, και του Κώδικα Τροφίμων & Ποτών, άρθρο 11, παρ.3, εδάφιο α.

πηγή: cibum.gr