Ξεκινούν οι αιτήσεις για σύνταξη στους οφειλέτες – Όλη η απόφαση

0
18

Αιτήσεις για έκδοση σύνταξης μπορούν να υποβάλουν οι ασφαλισμένοι που χρωστούν ως 30.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ και ως 10.000 ευρώ στον ΟΓΑ καθώς υπογράφτηκε και τίθεται άμεσα σε ισχύ η σχετική απόφαση του υπουργείου Εργασίας.

Από τη σύνταξη θα παρακρατείται το 60% και οι ασφαλισμένοι θα λαμβάνουν το υπόλοιπο 40%. Η παρακράτηση θα είναι τουλάχιστον 333 ευρώ τον μήνα για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και 100 ευρώ για οφειλές προς τον ΟΓΑ. Μόλις η οφειλή μειωθεί στις 20.000 ευρώ για τον ΕΦΚΑ και στις 6.000 ευρώ για τον ΟΓΑ, θα χορηγείται ολόκληρη η σύνταξη και θα παρακρατείται το εναπομείναν χρέος σε 60 δόσεις από τη σύνταξη.

Οι οφειλέτες που θα υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση εξουσιοδοτούν αυτομάτως τον ΕΦΚΑ να προχωρήσει σε νόμιμη άρση του απορρήτου των καταθέσεών τους σε όλες τις τράπεζες καθώς αν υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ (με χρέη ΕΦΚΑ) ή τις 6.000 ευρώ (με χρέη ΟΓΑ) οι αιτήσεις θα απορρίπτονται.

Προϋποθέσεις
Σύμφωνα με την απόφαση, για την υπαγωγή στη ρύθμιση, οι ασφαλισμένοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Οι οφειλές τους προς τον ΕΦΚΑ να μην υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ και ειδικά προς τον ΟΓΑ τις 10.000 ευρώ. Ως οφειλές νοείται το συνολικά οφειλόμενο ποσό από τον ασφαλισμένο προς τον ΕΦΚΑ από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις. Ως οφειλές στον ΟΓΑ νοείται το συνολικά οφειλόμενο ποσό από εισφορές για υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΓΑ για τον κλάδο κύριας και πρόσθετης ασφάλισης καθώς και για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

2. Να έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους ή εφόσον έχουν χρόνο ασφάλισης (πραγματικό, πλασματικό, προαιρετικής ασφάλισης) τουλάχιστον σαράντα (40) ετών, το εξηκοστό δεύτερο (62ο) έτος της ηλικίας τους.

3. Να έχουν εξοφλήσει τις εισφορές που αντιστοιχούν σε χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον είκοσι (20) ετών ή έξι χιλιάδων (6.000) ημερών ασφάλισης ανεξάρτητα από τον πρώην φορέα απονομής της σύνταξης.

4. Οι τραπεζικές καταθέσεις τους να μην ξεπερνούν το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ γενικά ή το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, αν είναι οφειλέτες αποκλειστικά προς τον ΟΓΑ. Ειδικά για το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων λαμβάνεται υπόψη το ύψος του συνολικού ποσού καταθέσεων σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται στο όνομα του οφειλέτη κατά το κλείσιμο του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση καθώς και ο μέσος όρος του τελευταίου δωδεκαμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Αν τα χρέη κατά τη στιγμή της αίτησης είναι πάνω από 30.000 ευρώ ή πάνω από 10.000 ευρώ για τον ΟΓΑ, τότε θα ζητείται από τον ασφαλισμένο να καταβάλει το υπερβάλλον ποσό εντός διμήνου αλλιώς η αίτηση θα απορρίπτεται.

Με βάση τα ποσά της παρακράτησης, οι συντάξεις που θα λαμβάνουν οι οφειλέτες για κάποιους μήνες κυμαίνονται από 151 ευρώ ως 520 ευρώ σύμφωνα με τους ενδεικτικούς πίνακες που δημοσιεύει το Capital.gr

Εκκρεμείς αιτήσεις
Οι οφειλέτες που είχαν υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση πριν την ψήφιση του νόμου, και τα χρέη τους ήταν πάνω από 20.000 ευρώ και πάνω από 6.000 ευρώ, θα ειδοποιηθούν από τον ΕΦΚΑ να υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή στη διάταξη του νόμου εντός 10 ημερών. Μέσα στην ίδια προθεσμία (10ήμερο) από τη στιγμή που θα ειδοποιηθούν από τον ΕΦΚΑ θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υπαγωγής και όσοι κατέθεσαν αίτηση μετά την ψήφιση του νόμου.

Στις δυο αυτές περιπτώσεις, η αίτηση υπαγωγής θεωρείται υποβληθείσα κατά την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης συνταξιοδότησης. Αυτό σημαίνει ότι το δικαίωμα συνταξιοδότησης και ο συμψηφισμός της σύνταξης με την οφειλή θα εξεταστούν με την αρχική αίτηση ακόμη αν σήμερα τα χρέη υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ ή τις 10.000 ευρώ αν πρόκειται για τον ΟΓΑ.

Για παράδειγμα, ένας ασφαλισμένος που υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης τον Ιανουάριο του 2024 με χρέη τότε 29.000 ευρώ, ενώ σήμερα το χρέος μπορεί αν είναι 31.000 ευρώ, θα ενταχθεί στη ρύθμιση εφόσον υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον νόμο μέσα σε 10 μέρες από τότε που θα ειδοποιηθεί από τον ΕΦΚΑ.

Προσοχή: Επί εκκρεμών αιτήσεων το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση χάνεται αν έχει εκδοθεί απορριπτική απόφαση στην αίτηση συνταξιοδότησης.

πηγη:capital.gr
Του Κώστα Κατίκου

(*) Πληρωτέες συνάξεις μέχρι οι οφειλές να πέσουν στις 20.000 ευρώ και 6.000 ευρώ αντίστοιχα