Το ψηφισθέν Σχέδιο Νόμου με ρυθμίσεις για τη δήλωση και καταβολή τέλους παρεπιδημούντων

0
66

Ψηφίστηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/514 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, διατάξεις για τη φορολογική διαδικασία, την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».

Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις που αφορούν τους ΟΤΑ είναι οι εξής:

Α. Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης και καταβολής τέλους παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων για το έτος 2022
Με το άρθρο 30 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δήλωσης και καταβολής τέλους παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων για το έτος 2022 και τους μήνες Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο 2023 και διαγράφεται η προθεσμία για την έκδοση της προβλεπόμενης Κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου υλοποίησης της διαδικασίας και για την είσπραξη των τελών και απόδοσή τους στους δικαιούχους δήμους.

Ειδικότερα τροποποιείται το πέμπτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 2130/1993 (Α΄ 62) και ορίζεται ότι και τους μήνες Ιανουάριο έως και Σεπτέμβριο του έτους 2023, η δήλωση απόδοσης των εν λόγω τελών υποβάλλεται για το σύνολο των οφειλόμενων ποσών έως και την 31η Οκτωβρίου 2023 και η καταβολή διενεργείται έως και την ίδια ως άνω ημερομηνία.