Τη Δευτέρα 14/11 η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Ηλείας κ.κ. Αθανάσιου

0
43

 

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας ανακοινούται, ότι η ενθρόνισι του νέου μας Μητροπολίτου Ηλείας και Ωλένης κ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ θα πραγματοποιηθή στον Μητροπολιτικόν Ιερόν Ναόν Αγίου Νικολάου Πύργου την 14ην Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12,00 μεσημβρινή

Τον Σεβασμιώτατον κ.κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ θα υποδεχθούν στον Πύργον (Πλατεία ΙΑΤΡΙΔΗ)ώρα 11.30 π.μ. ο Σεβ. Τοποτηρητής και ο κ. Δήμαρχος Πύργου και εν πομπή θα τον συνοδεύσουν εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Νικολάου, όπου θα τον αναμένουν ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ.

Προσκαλούνται πάντες όπως παραστούν.

Ιδιαίτεραι Προσκλήσεις δεν θα σταλούν.

Εισερχομένου του Σεβ.Μητροπολίτου Ηλείας και Ωλένης κ.κ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ εις τον Ναόν, ο Χορός ψάλλει το «άξιον εστίν». Ο ενθρονιζόμενος εισέρχεται εις το ιερόν Βήμα και ενδύεται επιτραχήλιον και μικρόν Ωμοφόριον .

Εξέρχεται του ιερού Βήματος συνοδευόμενος υπό δύο Διακόνων και δύο Αρχιμανδριτών ενδεδυμένων.

Ίσταται εις το μέσον του Ναού, λαμβάνει καιρόν από τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ και ευλογεί τον Λαόν, του χορού ψάλλοντος το «Εις πολλά έτη Δέσποτα» και ανέρχεται εις τον θρόνον.

Ο Α Διάκονος

Πρόσχωμεν .

Και Άρχεται η από Άμβωνος Ανάγνωσις της Προβλεπομένης Συνοδικής Εγκυκλίου και του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος υπό του Αρχιγραμματέως της Ιεράς Συνόδου , μεθ ὅ :

Ο Α Διάκονος

Ευλόγησον , Δέσποτα.

Ο Ενθρονιζόμενος Μητροπολίτης

Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο Χορός

Αμήν . Και ψάλλει :

Ευλογητός ει Χριστέ ο Θεός ημών ……..

Ότε καταβάς τας γλώσσας συνέχεε…

Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον ….

Το Απολυτίκιον του Αγίου Νικολάου .

Το Απολυτίκιον του Αγίου Αθανασίου.

Και το Θεοτόκιον : Σε την μεσιτεύσασαν….

Ο Α Διάκονος

Ελέησον ημάς, ο Θεός , κατά το μέγα έλεός σου …..

Ο Χορός

Κύριε ελέησον ( τρις ) , εις εκάστην δέησιν.

Ο Β Διάκονος

Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Θεία συνάρσει κατασταθέντος εις την μέριμναν της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Ηλείας , και υπέρ του γενέσθαι αυτώ τον Αρχιποίμενα Χριστόν αντιλήπτορα και βοηθόν.

Ο Α Διάκονος

Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών Έθνους …….

Ο Β Διάκονος

Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσαι Κύριον …..

Ο Χορός

ΑΜΗΝ .

Ο Ενθρονιζόμενος Μητροπολίτης

Ο Παντεπόπτης Θεός και Δεσπότης των πνευμάτων και Κύριος πάσης σαρκός, ο εκλεξάμενος τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν και ημάς δι’ αυτού εις Λαόν περιούσιον, δος πάση ψυχή επικεκλημένη το μεγαλοπρεπές και άγιον Όνομά σου πίστιν, φόβον, ειρήνην, υπομονήν, μακροθυμίαν, εγκράτειαν, αγνείαν, και σωφροσύνην. Ο εκλεξάμενος Δαυΐδ τον δούλόν σου και αναλαβών εκ των Ποιμνίων των προβάτων, ελάχιστος όντα εν τοις υιοίς Ιεσσαί και νεώτατον, ο διδούς ρήμα τοις ευαγγελιζομένοις δυνάμει πολλή προς την του Ευαγγελίου τελείωσιν, αυτός κράτησον της χειρός ημών της δεξιάς και εν τη Βουλή σου οδήγησον ημάς, ποιμαίνων ποιμαίνοντας και οδηγών οδηγούντας. Δος δύναμιν και κραταίωσον τω Λαώ σου και παράστησον Αυτός εαυτώ λαμπράν την ποίμνην και άσπιλον και της άνω μάνδρας αξίαν, εν τη κατοικία των ευφραινομένων και εν τη των αγίων λαμπρότητι. Αξιούμεν σε, Δέσποτα, βοηθόν γενέσθαι και αντιλήπτορα πάντων ημών, εις το ποιήσαι ημάς το θέλημά σου το άγιον, εις δόξαν σου του Ουρανίου Πατρός και του Μεγάλου Αρχιερέως και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και του Παναγίου και Τελεταρχικού σου Πνεύματος εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο Χορός

ΑΜΗΝ .

Ο Ενθρονιζόμενος Μητροπολίτης

Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι

Ο εν είδει πυρίνων γλωσσών ουρανόθεν καταπέμψας το Πανάγιον Πνεύμα επί τους αγίους αυτού Μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, ταις πρεσβείαις της παναχράντου και παναμώμου αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, προστασίαις των τιμίων επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ικεσίαις του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των αγίων ενδόξων, πανευφήμων, θεοκηρύκων και πνευματοφόρων Αποστόλων, του αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του Προστάτου πάντων ημών, του εν αγίοις πατρός ημών Νικολάου του θαυματουργού, του εν αγίοις πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, του αγίου Αποστόλου Φιλίππου, ου την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσαι και σώσαι ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ο Χορός

« Τον Δεσπότην και Αρχιερέα ημών…..»

Μετά την Απόλυσιν και προ του «Δι’ ευχών» ακολουθούν οι Προσφωνήσεις, τις οποίες αναγγέλλει ο Εκκλ. Τελετάρχης Αρχιμ. Φιλάρετος Σπανόπουλος:

Του Μακαριωτάτου Προέδρου της Ιεράς Συνόδου,

Του Σεβ. Τοποτηρητού,

Του Εκπροσώπου της Κυβερνήσεως,

Του Εκπροσώπου της Βουλής των Ελλήνων,

Του Περιφερειάρχη κ. Νεκταρίου Φαρμάκη,

Του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας κ. Βασιλείου Γιαννόπουλου,

Και του Εκπροσώπου του Κλήρου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Πρωτοπρεσβυτέρου Ηλία Παπαγγελή.

Μετά τας ως άνω συντόμους Προσφωνήσεις, έπεται η ανάγνωσις του Ενθρονιστηρίου Λόγου του Ενθρονιζομένου Ποιμενάρχου μας κ.κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Περατωθέντος και του Λόγου τούτου:

Ο Α Διάκονος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, της αγιωτάτης Μητροπόλεως Ηλείας και Ωλένης, ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου πολλά τα έτη.

Ο χορός

Ψάλλει την Φήμην.

Μετά την Φήμην, ο Ενθρονιζόμενος Ποιμενάρχης λέγει:

Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

Ο Α Ἀρχιμανδρίτης

Δι’ ευχών του Αγίου Δεσπότου ημών …..

Ο Χορός

Αμήν.

Τέλος Τελετής Ενθρονίσεως.

Μετά το τέλος της τελετής ενθρονίσεως ο Σεβ. Μητροπολίτης Ηλείας και Ωλένης κ.κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΝ θα δεχθή ευχάς, διότι θα παραθέση γεύμα προς τιμήν του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ, των Αρχιερέων και πάντων των Αρχόντων.

Το απόγευμα της αυτής ημέρας από ώρας 5 – 9 μ.μ. ο Σεβ. Μητροπολίτης Ηλείας και Ωλένης κ.κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ θα δεχθή ευχάς στο Μητροπολιτικό Μέγαρο.

Πύργος 9-11-2022

Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ

† Ο πρώην Ηλείας Γερμανός