Οι πρώτοι ενωσιακοί πόροι για τον πρωτογενή τομέα

0
236

 

 

 

Κατατέθηκε στις 30/6/2022 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, η πρόταση της Ελλάδας για την αξιοποίηση της έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης ύψους 26.298.105 ευρώ, που κατανεμήθηκε στη
Χώρα μας από το αποθεματικό κρίσης της Κομισιόν κατ’ εφαρμογή του
Καν. 2022/467.
Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2022/467, δίνει τη δυνατότητα
έκτακτης ενίσχυσης προς τα Κράτη-Μέλη, ώστε να αντιμετωπίσουν τις
συνέπειες της Ουκρανικής κρίσης και συγκεκριμένα να διασφαλίσουν
τη συνέχιση της παραγωγής στον αγροτικό τομέα.
Η πρόταση είναι σύμφωνη με τις κατευθύνσεις που επιβάλλονται από
το πλαίσιο του Κανονισμού και αφορά: α) Τις Οργανώσεις Παραγωγών
(Ο.Π.) του τομέα των οπωροκηπευτικών που υλοποιούν εντός του έτους
2022 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.), β) τους παραγωγούς οίνου στα
νησιά (πλην Κρήτης), γ) τους βιοκαλλιεργητές επιτραπέζιου σταφυλιού
και κορινθιακής σταφίδας.
Επίσης, βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας η υποβολή πρότασης
έκτακτης ενίσχυσης της κτηνοτροφίας, μέσω του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτική δυνατότητα για να αντιμετωπίσουν οι
αγρότες μας τις συνέπειες της Ουκρανικής κρίσης.