Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων που χρησιμοποιούνται για την εκλογή των δημοτικών αρχών

0
22

Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των δημοτικών αρχών, σύμφωνα με απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. ορίζονται ως ακολούθως:
Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια με σαράντα τρία (43) ή τριανταεννιά (39) μέλη, χωρίς εκλογή συμβουλίων δημοτικής κοινότητας ή προέδρων δημοτικής κοινότητας σε 14 Χ 90 εκατοστά του μέτρου περίπου.
Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια με σαράντα τρία (43) ή τριανταεννιά (39) μέλη, με εκλογή συμβουλίων δημοτικής κοινότητας ή προέδρων δημοτικής κοινότητας σε 14 Χ 115 εκατοστά του μέτρου περίπου.
Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια με τριανταπέντε (35) ή εικοσιεννιά (29) μέλη, χωρίς εκλογή συμβουλίων δημοτικής κοινότητας ή προέδρων δημοτικής κοινότητας σε 14 Χ 80 εκατοστά του μέτρου περίπου.
Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια με τριανταπέντε (35) ή εικοσιεννιά (29) μέλη με εκλογή συμβουλίων δημοτικής κοινότητας ή προέδρων δημοτικής κοινότητας σε 14 Χ 105 εκατοστά του μέτρου περίπου.
Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια με εικοσιπέντε (25) ή δεκαεννιά (19) μέλη, χωρίς εκλογή συμβουλίων δημοτικής κοινότητας ή προέδρων κοινότητας σε 14 Χ 70 εκατοστά του μέτρου περίπου.
Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια με εικοσιπέντε (25) ή δεκαεννιά (19) μέλη, με εκλογή συμβουλίων δημοτικής κοινότητας ή προέδρων δημοτικής κοινότητας σε 14 Χ 95 εκατοστά του μέτρου περίπου.
Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια με δεκαπέντε (15) ή δεκατρία (13) μέλη, χωρίς εκλογή συμβουλίων δημοτικής κοινότητας ή προέδρων δημοτικής κοινότητας σε 14 Χ 60 εκατοστά του μέτρου περίπου.
Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια με δεκαπέντε (15) ή δεκατρία (13) μέλη, με εκλογή συμβουλίων δημοτικής κοινότητας ή προέδρων δημοτικής κοινότητας σε 14 Χ 80 εκατοστά του μέτρου περίπου.
Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας σε 14 Χ 20 εκατοστά του μέτρου περίπου.