Ο Θ. Βασιλόπουλος στο Agribusiness Forum Peloponnese 2022: «Με τεχνογνωσία και χρηματοδοτικά εργαλεία είναι εφικτή η μεταστροφή στην ποιοτική παραγωγή»

0
294

 

 

 

 

Στο μοντέλο της βιολογικής γεωργίας που κατακτά την
παγκόσμια αγορά καθώς και στις νέες μεθόδους
καλλιέργειας προϊόντων αναφέρθηκε ο
Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και
πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ΠΔΕ
Θεόδωρος Βασιλόπουλος από το βήμα του Διεθνούς
Συνεδρίου Αγροτεχνολογίας του
«AgriBusinessForumPeloponnese 2022» που
φιλοξενήθηκε στο Olympian Village στην Σκαφιδιά.
Στην τοποθέτησή του ο κ Βασιλόπουλος τόνισε ότι
στόχος είναι η ενημέρωση όσο τον δυνατόν
περισσότερων παραγωγικών δυνάμεων σε μια περιοχή
έχει διεθνώς βραβευθεί για την παραγωγή ποιοτικών
προϊόντων. Μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής: « Σε μια
χρονική στιγμή που υπάρχει ορατό το πρόβλημα της
επισιτιστικής κρίσης, της επάρκειας και των δύσκολών
οικονομικών συνθηκών για τα νοικοκυριά πρέπει να
βρούμε τις λύσεις. Λύσεις όμως που θα κάνουν την

δυσκολία –ευκαιρία για την διείσδυση των βιολογικών
προϊόντων σε όλα τα νοικοκυριά. Στόχος που θα είναι
επιτεύξιμος καθώς πιέζοντας τις παραγωγικές μονάδες
για αύξηση της παραγωγής δεν θα κάνουμε εκπτώσεις
στην ποιότητα. Με την σημερινή τεχνογνωσία και τα
διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία ένα ικανοποιητικό
μέρος των παραγωγών έχουν κάνει την μεταστροφή
στην ποιοτική παραγωγή. Παραγωγοί που έχουν
επιβραβευτεί μέχρι στιγμής εξασφαλίζοντας καλύτερες
τιμές πώλησης και φυσικά ανοίγοντας τις μεγάλες
αγορές και το εξωτερικού.
Τι είναι αυτά που πρέπει να κάνουμε
• Να εκμεταλλευτούμε τις νέες δυνατότητες που θα
αναδυθούν από τη διείσδυση τεχνολογιών σε μεγάλη
κλίμακα που θα επιτρέπουν την καταγραφή της
παραγωγικότητας των καλλιεργειών σε πραγματικό
χρόνο, την αυτόματη τροφοδοσία εισροών, την
καλύτερη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
τη δημιουργία στενότερων δεσμών μεταξύ αγροτών και
καταναλωτών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τα
χαρακτηριστικά του προϊόντος και την πορεία του «από
το χωράφι έως το ράφι».
• Η επιστημονική έρευνα υπόσχεται σημαντικές
βελτιώσεις στην προστασία και πρόσληψη θρεπτικών
στοιχείων των φυτών και επομένως στην

αποδοτικότητα της γεωργίας, ενώ η χρήση μεγάλων
δεδομένων (big data) θα καταστήσει διαθέσιμες αυτές
τις γνώσεις σε πρακτική μορφή και θα οδηγήσει έτσι
στην ανάπτυξη περισσότερο διαφοροποιημένων και
εξειδικευμένων αγροτικών εφοδίων.
• Επιπλέον, υπάρχουν νέες εξελίξεις που
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση μακροπρόθεσμων
προκλήσεων όπως η μεγαλύτερη χρήση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και η παραγωγή λιπασμάτων στην ΕΕ
σε μεγάλη κλίμακα από εγχώριες οργανικές ή
δευτερογενείς πρώτες ύλες, μέσω της μετατροπής
αποβλήτων σε θρεπτικές ουσίες για τις καλλιέργειες,
συμβάλλοντας έτσι στην κυκλική οικονομία.
• Οι καλλιεργητές θα επικεντρωθούν σε σημαντικές
νέες επενδύσεις και όχι στη συνέχιση παραδοσιακών
πρακτικών. Στο μέλλον, εκτός από την γνώση της
γεωργίας, θα απαιτούνται δεξιότητες όπως ικανότητα
χρήσης τεχνολογικού εξοπλισμού, κατανόηση
κανονιστικού πλαισίου, επιχειρηματική διαχείριση,
διαχείριση καινοτομίας, μάρκετινγκ, τεχνογνωσία
αειφορίας κ.ά..
• Οι αγρότες θα βασίζονται όλο και περισσότερο στις
συμβουλές, στον προγραμματισμό και στα νέα
εργαλεία και τεχνολογίες, με μεγαλύτερη εστίαση στην
αποδοτικότητα της χρήσης των αγροτικών εφοδίων.

Η γεωργία ακριβείας μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση
της ποσότητας και της ποιότητας της γεωργικής
παραγωγής, ενώ χρησιμοποιεί τις εισροές (νερό,
ενέργεια, λιπάσματα, φυτοφάρμακα κ.λπ.) ανάλογα με
τις ανάγκες του εδάφους και των καλλιεργειών. Στόχος
είναι η εξοικονόμηση κόστους, η μείωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η παραγωγή
περισσότερων και καλύτερων τροφίμων.
• Η δυνατότητα συνδυασμού των δεδομένων σε
πραγματικό χρόνο με τα μηχανήματα έχει θέσει τις
βάσεις για χρήση αγροτικών εφοδίων με ακρίβεια και
ανάλογα με τις ανάγκες.
• Επίσης, η καθοδήγηση των αγροτικών
μηχανημάτων χωρίς την ύπαρξη οδηγού είναι εξίσου
πιθανό να αναπτυχθεί στο μέλλον.
• Πρόκληση για τον κλάδο των αγροτικών εφοδίων
αποτελεί και η παροχή θρεπτικών και δραστικών
στοιχείων και πολλαπλασιαστικού υλικού που να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της βιολογικής γεωργίας
και στους κανονισμούς που διέπουν τον βιολογικό
τομέα.
• Το ρυθμιστικό πλαίσιο σε σχέση με τις επιπτώσεις
από τη χρήση αγροτικών εφοδίων στο περιβάλλον θα
τείνει να γίνεται πιο αυστηρό, με περιορισμούς στην
ενσωμάτωση ορισμένων πρώτων υλών και δραστικών
ουσιών κατά την παραγωγή λιπάσματος και

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, πρόσθετους
κανονισμούς για την αποθήκευση και τη μεταφορά,
αυστηρότερα όρια όσον αφορά τη συνολική εφαρμογή
αγροεφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή την
ισορροπία των εισροών, προγράμματα που
υποστηρίζουν τη μειωμένη χρήση αγροεφοδίων κ.ά.
• Η ελληνική γεωργία καλείται τα επόμενα χρόνια να
ενσωματώσει τις τεράστιες αλλαγές που συντελούνται
διεθνώς στις διαδικασίες παραγωγής, ώστε να γίνει πιο
ανταγωνιστική, να μετασχηματιστεί σε κλάδο έντασης
γνώσης και τεχνολογίας και να συμβάλει στη βιώσιμη
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Κομβικό ρόλο σε
αυτή τη διαδικασία έχει το σύνολο του κλάδου των
αγροτικών εφοδίων, ο οποίος καλείται να υποστηρίξει
πολύπλευρα αυτή τη μετάβαση.»