Επιλογή ωφελούμενων στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) του Δήμου Τρίπολης

Ο Δήμος Τρίπολης, καλεί τους άμεσα ωφελούμενους ή και τους κηδεμόνες αυτών, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, για την επιλογή τους, στο πλαίσιο της Πράξης «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Δήμου Τρίπολης» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5070382.
Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) Δήμου Τρίπολης έχει ως στόχο την εξασφάλιση του πρωταρχικού δικαιώματος για ανεξάρτητη διαβίωση σε Άτομα με Αναπηρία που δεν μπορούν να επιβιώσουν αυτόνομα χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη.
Λειτουργεί σε προσβάσιμο κτίριο για ΑμεΑ, εντός του οικιστικού ιστού της πόλης, στοχεύοντας στην παροχή υπηρεσιών διαβίωσης, ημερήσιας φροντίδας, ενδυνάμωσης και υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης, 4 ωφελούμενων ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω, με αυτισμό ή νοητική υστέρηση, (σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων από άτομα με αυτισμό), με δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης.
Το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων, την αποφυγή στιγματισμού τους, την υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων και την πορεία τους προς την ομαλή κοινωνική ένταξη.
Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Δήμου Τρίπολης, έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Πελοπόννησος» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» με κωδικό ΟΠΣ 5070382.
Η ΣΥΔ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:
-Εικοσιτετράωρη (24) υγιεινή, άνετη και ασφαλή διαμονή.
-Καθημερινές υπηρεσίες Φροντίδας από έμπειρο προσωπικό.
-Υγιεινή, ισορροπημένη και εξατομικευμένη διατροφή καθώς και φροντίδα λήψης φαρμακευτικής αγωγής.
-Ιατρική μέριμνα και υποστήριξη.
-Εξατομικευμένη Ψυχολογική υποστήριξη.
-Δράσεις αγωγής υγείας.
-Αξιοποίηση και διατήρηση των προσωπικών δεξιοτήτων των ενοίκων με στόχο την αυτονομία, την ανάπτυξη της προσωπικότητας και άνετης παρουσίας στο κοινωνικό περιβάλλον.
Δημιουργική απασχόληση, ψυχαγωγία και συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις.
-Ενημέρωση και συστηματική συνεργασία με τις οικογένειες ή τους κηδεμόνες των ωφελούμενων, εφόσον βρίσκονται υπό δικαστική συμπαράσταση.
-Το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελουμένων, την αποφυγή στιγματισμού τους, την υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων και την πορεία τους προς την κοινωνική ένταξη.
Υποβολή αιτήσεων- Απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι ένοικοι θα γίνονται δεκτοί στη Σ.Υ.Δ. ύστερα από την ακόλουθη διαδικασία:
Υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου, από τον ίδιο ή τους γονείς του ή τον δικαστικό του συμπαραστάτη ή τον νόμιμο κηδεμόνα του, σύμφωνα με το
Παράρτημα Α, προς τον Δήμο Τρίπολης της Σ.Υ.Δ., η οποία θα συνοδεύεται από:
Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
Πρόσφατη φωτογραφία.
Ιατρικό ιστορικό (γνωματεύσεις και πιστοποιητικά υγείας) που
τεκμηριώνει την αδυναμία αυτόνομης διαβίωσης χωρίς κατάλληλη
υποστήριξη.
Γνωμάτευση Προσδιορισμού
Ποσοστού Αναπηρίας από Κέντρο
Πιστοποίησης Αναπηρίας(Κ.Ε.Π.Α.).
Βεβαίωση Κοινωνικής Έρευνας, η οποία συντάσσεται από Κοινωνικό
Λειτουργό δημόσιου νοσοκομείου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή
μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.)με άδεια
άσκησης επαγγέλματος.
Κριτήρια αξιολόγησης
— Η προσωπικότητα του ενδιαφερόμενου ατόμου,
– οι δυνατότητες συμμετοχής του σε δραστηριότητες της κατοικίας και της
Κοινότητας,
– η δυνατότητα προσαρμογής στις νέες συνθήκες διαβίωσης και συνύπαρξης με τους άλλους ενοίκους,
-η κατ ́ αρχήν αποδοχή του νέου περιβάλλοντος διαβίωσης από το ίδιο το άτομο ή/και την οικογένειά του.
Στη ΣΥΔ γίνονται δεκτά άτομα με αυτισμό ή νοητική υστέρηση σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων από άτομα με αυτισμό). Δεν γίνονται δεκτά άτομα με ενεργά ψυχιατρικά προβλήματα, όπως επίσης και άτομα με επιληψία των οποίων οι κρίσεις δεν ελέγχονται με φαρμακευτική αγωγή. Επίσης, δεν γίνονται δεκτά άτομα με ιατρικά προβλήματα που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν σε ΣΥΔ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ενεργή συμμετοχή του γονέα ή κηδεμόνα σε δραστηριότητες που θα διεξαχθούν, καθώς επίσης και στην καθημερινότητα του ωφελούμενου..