Ενωμένοι Αλλάζουμε τον Πύργο: Η αλήθεια για την «παραίτηση» της κας Αλικάκη-Τζανέτου

0
82

 

 

Μετά την κοινωνική κατακραυγή που προκάλεσε η εμμονή της κας Αλικάκη-Τζανέτου να
μην παραιτείται από την θέση της Προέδρου της ΔΕΥΑΠ, ενώ προσχώρησε στην παράταξη
του κ. Καννή,
Μετά από την διαγραφή της από την παράταξη του Δημοτικής Αρχής Πύργου, μετά από
κοινή επιστολή έξι μελών του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ με την οποία ήραν την εμπιστοσύνη τους προς
το πρόσωπό της,
Μετά την απόφαση του Δημάρχου Πύργου για την αντικατάστασή της από Πρόεδρος και
μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ,
Και μετά από νέα επιστολή έξι μελών του Δ.Σ. με την οποία την καλούσαν να παραιτηθεί
επιτέλους, η κα Αλικάκη-Τζανέτου αναγκάστηκε να δηλώσει την παραίτησή της από την
θέση της Προέδρου της ΔΕΥΑΠ.
Η κα Αλικάκη-Τζανέτου οδηγήθηκε σε παραίτηση, ενώ είχε αποφασίσει να «γαντζωθεί»
στην καρέκλα και στα προνόμια που της πρόσφερε.
Έστω κι έτσι αποκαταστάθηκε, ετεροχρονισμένα, το κοινό περί δικαίου αίσθημα.
Παραθέτουμε τα σχετικά έγγραφα για την αποτύπωση της αλήθειας.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΔΕΥΑΠ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΤΟΥ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ <<Ανα.Σ.Α >>
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

ΘΕΜΑ: Διαγραφή της δημοτικής συμβούλου του Δήμου Πύργου κας Σπυριδούλας
Αλικάκη – Τζανέτου από τη δημοτική παράταξη «Ανα.Σ.Α» κατά το άρθρο 66 & 5
του Ν. 3852/2010.
Μετά από πρόσκληση ο Δήμαρχος Πύργου, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης
«Ανα.Σ.Α» λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
77 του Ν. 4555/2018.
2. Το άρθρο 66 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει
3. Την με αριθ. 91/59851/21-08-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
προσκάλεσε τα μέλη της δημοτικής παράταξης «Ανα.Σ.Α», σε Έκτακτη Συνεδρίαση
την 1 η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.
Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Ανα.Σ.Α» και Δήμαρχος Πύργου
διαπίστωσε ότι από τα οκτώ (08) μέλη της Δημοτικής παράταξης συμμετείχαν τα
επτά (07) μέλη.
ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «Ανα.Σ.Α.»
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Παπαδημητρίου Ιωάννης
2. Αχτύπης Μαρίνης
3. Σπηλιωτόπουλος Ιωάννης
4. Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης
5. Αργυρόπουλος Π. Ιωάννης
6. Πλεμμένος Ιωάννης
7. Νικολόπουλος Χρήστος

ΑΠΟΥΣΑ:
Αλικάκη – Τζανέτου Σπυριδούλα
Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Ανα.Σ.Α» και Δήμαρχος Πύργου
εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής :
Κατά το άρθρο 66 & 5 του Ν. 3852/2010: ’’ Εάν η δημοτική παράταξη έχει
τουλάχιστον τρία (3) μέλη, με αιτιολογημένη απόφαση και με πλειοψηφία των δύο
τρίτων (2/3) αυτών, είναι δυνατόν να διαγραφεί σύμβουλος, ο οποίος είναι μέλος της.

Η δημοτική σύμβουλος κα Σπυριδούλα Αλικάκη – Τζανέτου έως σήμερα μέλος της
δημοτικής παράταξης Ανα.Σ.Α:
Α. Με δημόσια δήλωσή της ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις επερχόμενες
αυτοδιοίκητές εκλογές του Οκτωβρίου 2023 με άλλη δημοτική παράταξη.
Β. Στρέφεται με δημόσιες τοποθετήσεις της που περιέχουν ψεύδη και ανακρίβειες
εναντίον του Δημάρχου.
Γ. Εξακολουθεί να μην παραιτείται από τη θέση της Προέδρου της ΔΕΥΑ Πύργου
παρά το γεγονός ότι αυτό επιβάλει η κοινή λογική και η πολιτική ηθική.
ΠΡΟΤΑΣΗ :
Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνω :
1. Να εγκρίνετε το κατεπείγον χαρακτήρα της συνεδρίασης και του παραπάνω
αναλυτικά αναφερόμενου θέματος.
2. Να αποφασίσετε τη διαγραφή της δημοτικής συμβούλου του Δήμου Πύργου
κας Σπυριδούλας Αλικάκη – Τζανέτου από τη δημοτική παράταξη «Ανα.Σ.Α»
Τα μέλη της Δημοτικής Παράταξης «Ανα.Σ.Α.», αφού έλαβαν υπόψη τους την
εισήγηση – πρόταση του Δήμαρχου Πύργου, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης
«Ανα.Σ,Α.», κ. Τάκη Αντωνακόπουλου.
και έπειτα από διαλογική συζήτηση που διεξήχθη:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Εγκρίνουν τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης και του παραπάνω
θέματος
β. Τη διαγραφή της δημοτικής συμβούλου του Δήμου Πύργου κας Σπυριδούλας
Αλικάκη – Τζανέτου από τη δημοτική παράταξη «Ανα.Σ.Α»
Από σήμερα 01-09-2023 θεωρείται ανεξάρτητο μέλος του δημοτικού συμβουλίου, μη
ανήκουσα σε κάποια δημοτική παράταξη.Το παραπάνω πρακτικό λήψης απόφασης
κοινοποιείται υποχρεωτικά στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, δίχως όμως να
ελέγχεται από αυτόν, καθώς και στην διαγραφείσα σύμβουλο.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλει να ανακοινώσει την απόφαση
διαγραφής στο δημοτικό συμβούλιο, καθώς και να την κοινοποιήσει στην οικεία στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ Ανα.Σ.Α.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση
– Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
– Διαγραφείσα Σύμβουλο