Έναρξη ισχύος απαγορεύσεων κατά την προεκλογική περίοδο

0
11

Με το παρόν άρθρο παραθέτουμε συνοπτικά τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς που εκκινούν ένα μήνα πριν τη διενέργεια των εκλογών.

Α. Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014)

Ο ανωτέρω περιορισμός αφορά μόνο τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ωστόσο από τον περιορισμό αυτό εξαιρούνται τα θέματα όπου η λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου προβλέπεται υποχρεωτικά από ειδικότερες διατάξεις ή ορίζονται προθεσμίες εντός των οποίων θα πρέπει αυτή να ληφθεί, όπως είναι ενδεικτικά οι αποφάσεις ψήφισης προϋπολογισμού, έγκρισης οικονομικών καταστάσεων, αναμόρφωσης προϋπολογισμού κατόπιν των τριμηνιαίων εκθέσεων εκτέλεσης αυτού.

Επιπρόσθετα, για τα λοιπά ζητήματα που αναφέρονται σε μεταφορές πιστώσεων για καταβολή μισθοδοσίας, εργοδοτικών/ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και εγγραφής πιστώσεων για διενέργεια προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εφόσον αυτές εξαιρούνται της αναστολής από την κείμενη νομοθεσία, το ΥΠ.ΕΣ. θεωρεί, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί στη λήψη απόφασης αναμόρφωσης.(ΥΠ.ΕΣ. 46197/18.06.2019).