Εκδόθηκε ΚΥΑ για την οιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την προστασία της ανθρώπινης υγείας από τις δυσμενείς επιπτώσεις που οφείλονται στη μόλυνση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, μέσω της εξασφάλισης ότι είναι υγιεινό και καθαρό, καθώς και η βελτίωση της πρόσβασης σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Υπεύθυνοι φορείς ύδρευσης για τη συμμόρφωση προς τους όρους της Απόφασης, είναι κατά το άρθρο 19, μεταξύ άλλων, για το νερό που παρέχεται από δίκτυο διανομής (άρθρο 6.1.α) για τις υδρεύσεις Δήμων ο φορέας λειτουργίας του δικτύου (Δήμοι, Σύνδεσμοι Δήμων, Δ.Ε.Υ.Α, Διαδημοτικές Ε.Υ.Α., με όρια ευθύνης όπως περιγράφονται στο καταστατικό σύστασης τους, Εταιρείες Ύδρευσης, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την πόλη των Αθηνών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα όρια ευθύνης της, η ΕΥΑΘ Α.Ε. για την πόλη της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα όρια ευθύνης της).

«Αρμόδιες Αρχές» για την εφαρμογή των διατάξεων της Υγειονομικής Διάταξης είναι, κατά λόγο αρμοδιότητας: οι Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι Δήμοι και σε επιτελικό βαθμό το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Οι Δήμοι (Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας)σε συνεργασία με τους φορείς ύδρευσης, εντοπίζουν τις ευάλωτες ομάδες και μεριμνούν για τη βελτίωση της πρόσβασης στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης των ομάδων που αναφέρονται στο άρθρο 16 της απόφασης.