Εφαρμογή νομοθεσίας για τα φθοριούχα αέρια και τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

Στην εφαρμογή νομοθεσίας για τα φθοριούχα αέρια και τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, προχωράει το υπουργείο Περιβάλλοντος.
Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και οι ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος, υπάγονται σε πλαίσιο ελέγχου διαχείρισης, που προβλέπεται στην ανωτέρω σχετική νομοθεσία με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Συγκεκριμένα:
∙ απαγορεύεται η χρήση και η διάθεση στην αγορά εξοπλισμού και προϊόντων που περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες (π.χ. ουσία R22) σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του Κανονισμού για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος.
∙ το προσωπικό που εκτελεί εργασίες εγκατάστασης, επισκευής, συντήρησης, επιδιόρθωσης, παροπλισμού ή ανάκτησης φθοριούχων αερίων, καθώς και ελέγχου εντοπισμού διαρροών σε στατικό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας και πυροπροστασίας, φέρει τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία πιστοποιήσεις σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 9 για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αντίστοιχα της ΚΥΑ για τα φθοριούχα αέρια.
∙ η αγορά φθοριούχων αερίων για τις εργασίες του προηγούμενου εδαφίου, γίνεται αποκλειστικά από επιχειρήσεις που φέρουν τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ 1αα της ΚΥΑ για τα φθοριούχα αέρια.
Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε για τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω διατάξεις όσον αφορά αφενός την αποφυγή αγοράς και χρήσης απαγορευμένων ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και αφετέρου τη διασφάλιση ότι το εμπλεκόμενο προσωπικό που θα επιφορτιστεί με την ευθύνη εργασιών σε συστήματα που φέρουν φθοριούχα αέρια να είναι πιστοποιημένο κατάλληλα. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας ή/και συντήρησης εξοπλισμού, που περιλαμβάνει τις ανωτέρω ελεγχόμενες ουσίες, με τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. Η ορθή διαχείριση των φθοριούχων αερίων και των ουσιών που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος θα αποτρέψει τον κίνδυνο επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων «εκτέλεσης εργασιών από μη πιστοποιημένα πρόσωπα ή επιχειρήσεις» σύμφωνα με το άρθρο 15 (κεφ. Α1, παρ. 1γγ της ανωτέρω 2 σχετικής ΚΥΑ).