Δήμος Πύργου: Στο «κενό» οι κατηγορίες για τις προσλήψεις – Απορριπτική απόφαση στην προσφυγή

0
12

 

 

 

 

Απορριπτική ήταν η απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, της από 5-7-23 προσφυγής του κ.
Ξ.Δ. του Χ. κατά της υπ’ αριθ. 20135/29-6-23 απόφασης του Δημάρχου
Πύργου με θέμα «Απόφαση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε (5) μηνών για την
κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Πύργου», δικαιώνοντας πλήρως
την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε από τον Δήμο για την πρόσληψη
προσωπικού 21 ατόμων.
Σύμφωνα με την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με αρ. πρωτ.
73170, η οποία εξετάζει και αναλύει διεξοδικά όλη τη διαδικασία, και κυρίως
τη σύσταση της Επιτροπής από τον Δήμαρχο Πύργου, έργο της οποίας είναι ο
έλεγχος των δικαιολογητικών και η κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των
υποψηφίων, αναφέρεται πως «οι διατάξεις του αρ. 206 του Ν 3584/07, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του αρ.36 του Ν. 4765/21 δεν προσβλέπουν τη
σύσταση Επιτροπής από τον ΟΤΑ με συγκεκριμένη συμμετοχή προσώπων.
Συνεπώς η σύσταση της Επιτροπής επιλογής προσωπικού (ΙΔΟΧ για κάλυψη
κατεπειγουσών αναγκών) ρυθμίζεται με απόφαση του αρμόδιου προς
διορισμό οργάνου (δηλ. του Δημάρχου) και βρίσκεται στην ευχέρεια του Η
επιλογή των προσώπων που θα την απαρτίσουν εντός του Δήμου. Κατά
συνέπεια η συμμετοχή του Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου στη
συγκεκριμένη επιτροπή δεν αποτελεί νομικό κώλυμα και λόγο ακύρωσης της
προσβαλλόμενης απόφασης. Εξάλλου, ο ρόλος της εν λόγω Επιτροπής είναι
εισηγητικού χαρακτήρα».