Δήμος Πύργου: Αιτήσεις εγγραφών παιδιών στο Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών για την σχολική περίοδο 2023-2024

0
194

 

 

 

Γίνεται γνωστό σε όλους τους ενδιαφερομένους γονείς ότι οι αιτήσεις
εγγραφών παιδιών στο Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου
Πύργου για την σχολική περίοδο 2023-2024 θα γίνουν από 10-05-2023
έως 31-05-2023.
Για την εγγραφή των παιδιών πρέπει να υποβληθεί από τους γονείς,
αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις θα
υποβάλλονται από τις 8:30 μέχρι τις 13.30 (ή με ταχυδρομική
αποστολή) και στους τρεις Παιδικούς Σταθμούς του Τμήματος κατόπιν
τηλεφωνικής επικοινωνίας.
1ος Π.Σ. Γορτυνίας 48 τηλ. 26210 22251 email: [email protected]
Π.Σ Επιταλίου τηλ. 26210 71204
Π.Σ. Καράτουλα
Τα απαιτούμενα έντυπα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.cityofpyrgos.gr)
* Γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για παιδιά που συμπληρώνουν τα 2,5 έτη
έως 30-09-2023 μέχρι την εγγραφή τους στo Νηπιαγωγείο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. 1.Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή
πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης
εγγραφής και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης με το
έντυπο Ε4, για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
2.Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή φωτοαντίγραφο της τελευταίας
απόδειξης πληρωμής εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες,
αγρότες, κ.λπ.
3.Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ εφόσον οι γονείς
είναι άνεργοι.

Β. Ατομική κάρτα υγείας παιδιού (το έντυπο χορηγείται από την
υπηρεσία) και φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που
προβλέπονται.
Γ. Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, για την οικογενειακή
κατάσταση της οικογένειας του παιδιού. 1. Αριθμός παιδιών της
οικογένειας, 2. Κοινωνικό πρόβλημα (ορφανό, γονείς διαζευγμένοι ή σε
διάσταση, αναπηρία σωματική ή πνευματική γονέα) συνοδευόμενη από
τα απαραίτητα έγγραφα, 3. Υπεύθυνα άτομα που θα παραλαμβάνουν
το παιδί – ώρα αποχώρησης.
Δ. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, του φορολογικού έτους 2022
Ε. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ΣΤ. Οι αλλοδαποί θα υποβάλλουν και την άδεια νόμιμης παραμονής
τους στη χώρα.
– Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών και επανεγγραφών για την νέα
σχολική περίοδο 2023-2024 θα πρέπει οι γονείς των εγγεγραμμένων
παιδιών να προσκομίσουν και πρόσφατα αποτελέσματα
φυματοαντίδρασης με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ
Η καταβολή των τροφείων θα γίνεται ανάλογα με το ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα και σύμφωνα με την αριθ. 222/2011 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύργου, όπως τροποποιήθηκε με
την αριθ. 294/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Πύργου. Απαλλάσσονται όσοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα
μέχρι 25.000,00 ευρώ.